Kas mēs esam?

Programma “Drosme Draudzēties” ir viena no “Centrs “Dardedze”” preventīvajām programmām, kura iestājas par pozitīvu, draudzīgu, iecietīgu un cieņas pilnu vidi Latvijas skolās, lai tās būtu brīvas no vienaudžu savstarpējās vardarbības jeb mobinga.

Šobrīd lielu uzsvaru un enerģiju ieguldām prevencijā un izglītojošu programmu izstrādē, kāda ir arī programma “Drosme Draudzēties”.

“Dardedzes” kolektīvā darbojas psihologi, sociālie darbinieki, pedagogi un projektu cilvēki.

dardedzes-kolektivs

Par Centrs “Dardedze” programmām un aktivitātēm iespējams uzzināt te:

Uzsākot šo programmu, par pamatu tika ņemts 2008. gada pavasarī veiktais Valsts bērnu tiesību inspekcijas pētījums par bērnu, vecāku un skolotāju savstarpējām attiecībām. Rezultāti rāda, ka 32% no aptaujātajiem skolēniem ir izjutuši skolā fizisku vardarbību un 41% no aptaujātajiem skolēniem skolā ir izjutuši emocionālo vardarbību. Pētījumā noskaidrots, ka 76% aptaujāto skolēnu min, ka viņi ir apsmējuši un aprunājuši citus vienaudžus to atšķirīgo uzskatu, uzvedības un izskata dēļ. Savukārt, aptaujājot skolēnus vai viņi tiek atstumti skolā dēļ atšķirīga izskata, uzskatu, attieksmes vai uzvedības dēļ, 51% aptaujāto jūtas atstumti.

Šie dati un Dardedzes pieredze strādājot ar vardarbībā cietušiem bērniem, likusi daudz padziļinātākā veidā pievērsties šīs problēmas mazināšanai. Lai uzrunātu skolēnus, skaidrojot mobinga jeb vienaudžu savastarpējās vardarbības ceļoņus, kā arī attīstītu skolēnos tādas vērtības kā iecietība, cieņa, godīgums, atbalsts, sadarbība un draudzība, izstrādātas vairākas nodarbības:

Iecietības stundiņas

  • Iecietības aģents nodarbību vada jauniešu skolā
  • nodarbība paredzēta vienam klases kolektīvam
  • -9.klašu jauniešiem
  • Nodarbības ilgums 40 minūtes

Foruma Teātra metode

  • Tiek parādīta situācija, kas norisinās kādā klasē.
  • Jauniešiem pašiem ir iespēja šo situāciju mainīt, uzlabot, meklēt risinājumus, pašiem uz spēles laukuma iejusties notiekošajā.
  • Tiek analizētas mobinga situācijā iesaistītās puses un kā katrs klases skolēns var iesaistīties un izbeigt mobingu.

Spēle pusaudžiem „Kas un kāds Tu esi?”

Spēle ir lielisks līdzeklis, kā bērni un pusaudži var izzināt sevi paši. Tā ļauj diskutēt par daudzām ar pašnovērtējumu saistītām tēmām, tai skaitā par vērtībām, draugiem, spēju saprast sevi un citus, problēmu un grūtību risināšanu.

Speciālistiem Drosme Draudzēties piedāvā: 

  • Semināri skolotājiem, skolas administrācijai un atbalsta personālam
  • Individuālas konsultācijas
  • Anti-mobinga stratēģijas izveide skolā